لغت‌نامهٔ دهخدا

راهنمای نشانه‌های اختصاری لغت‌نامهٔ دهخدا

ردیف نشانه اختصاری شرح
1 اِ. اسم
2 اِج. اسم جمع
3 اِخ. اسم خاص
4 اِمر. اسم مرکب
5 اداستف. ادات استفهام
6 ارمن. ارمني
7 اسپا. اسپانيايي
8 است. استعاره
9 اص. اصول
10 اصت. اسم صوت
11 اصط. اصطلاح
12 افا. اسم فاعلي
13 افغا. افغاني
14 امص. اسم مصدر
15 امصغ. اسم مصغر
16 انس. اوستايي
17 انگ. انگليسي
18 ايتا. ايتاليايي
19 آرا. آرامي
20 آلما. آلماني
21 پس. پسوند
22 په. پهلوي
23 پيش. پيشوند
24 تر. ترکي
25 ج. جمع
26 جج. جمع در جمع
27 حامص. حاصل مصدر
28 حر. حرف
29 حراستث. حرف استثنا
30 حراض. حرف اضافه
31 حررب. حرف ربط
32 روس. روسي
33 ري. ريشه
34 سر. سرياني
35 سغ. سغدي
36 شبه جم. شبه جمله
37 ص شغل. صفت شغلي
38 ص فا. صفت فاعلي
39 ص ليا. صفت لياقت
40 ص مر. صفت مرکب
41 ص مف. صفت مفعولي
42 ص. صفت
43 ص. صوت
44 صتف. صفت تفضيلي
45 صي م. صيغه مبالغه
46 ضح. توضيح
47 ضم. ضمير
48 طبر. طبري
49 ع. عربي
50 عبر. عبري
51 عد. عدد
52 فا. فارسي
53 فر. فرانسه
54 فره. فرهنگستان
55 فع. فعل
56 فکر. قيد مرکب
57 ق تشبه. قيد تشبيه
58 ق. قيد
59 قس. قياس کثير
60 گيا. گياه شناسي
61 گيل. گيلکي
62 لا. لاتين
63 ماز. مازندراني
64 مج. مجازا
65 مص جع. مصدر جعلي
66 مص ل. مصدر لازم
67 مص م. مصدر متعدي
68 مص مر. مصدر مرخم
69 معر. معرب
70 مغ. مغولي
71 مق. مقابل
72 نک. نگاه کنيد
73 هند. هندي
74 يو. يوناني

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن